Category Archives : Uncategorized

20 July, 2021

ไซแนปส์ทางเคมีส่งข้อมูลภายในระบบประสาท เมื่อเซลล์พรีไซแนปติกถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ถุงไซแนปติคจะหลอมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์พรีไซแนปติก ทำให้สารส่งผ่านภายในถุงน้ำดีถูกปล่อยออกสู่ช่องไซแนปติก สิ่งเหล่านี้จะจับกับตัวรับในเซลล์ ซึ่งจะกระตุ้นสัญญาณไฟฟ้าอีกครั้ง ลำดับเวลาและเชิงพื้นที่ของสัญญาณขาเข้ากำหนดวิธีการประมวลผลและส่งข้อมูลในสมอง

Read More

3 June, 2020

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More